:::::::::::ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร(ศ.ต.ภ.)

ที่ตั้งสำนักงาน ศ.ต.ภ.

         สำนักงานศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร ตั้งอยู่บริเวณภายในวัดสังเวชวิศยาราม ถนนสามเสน ๑ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทางเข้าวัดอยู่ด้านถนนพระอาทิตย์ ข้างป้อมพระสุเมรุ (สวนสันติชัยปราการ)

The Center of Ecclesiastical External Mission (Sor.Tor.Por.)
Wa tSangwech Witsayaram
Wat Sam Phraya Sub-district,
Phra Nakhon District,
Bangkok 10200
Tel. 0-2282-2452, 0-2282-880
Fax. 0-2282-2453