สืบค้น

ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระครูกิตติญาณวิสิฐ  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
2  
พระครูสังฆรักษ์วินัย วงษ์สุเทพ  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
3  
พระมหาสมบูรณ์ คำโพธิ์  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
4  
พระมหาทองรัง ผายพันธุ์  วัดปรินายกวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
5  
พระมหาศิริศักดิ์ เวียงอุโฆษณ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
6  
พระประคอง ปงกา  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
7  
พระวิชัย แตงสุวรรณานนท์  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
8  
พระวรวิช ศรีโสภณสิทธิการ  วัดจันทรสโมสร  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
9  
พระทักษกร แก้วสง่า  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
10  
พระปราโมทย์ ปานเจริญ  วัดโพธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
11  
พระนาตชัย ฐานทนดี  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
12  
พระภูริวุฒิ เหมทานนท์  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
13  
พระครูวินัยธรวิเชียร ลือนาม  วัดโบสถ์บน  นนทบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
14  
พระอธิการศรี ดอกบัว  วัดอุทยาน  นนทบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
15  
พระจักรพล เทพา  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-6-50 
ผ่าน 
16  
พระสมชาย ทรงวินัย  วัดเจ้าเจ็ดใน  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-50 
ผ่าน 
17  
พระบ่าย เครือแก้ว  วัดกระทุ่มราย  อ่างทอง 
1-6-50 
ผ่าน 
18  
พระวร ยินทรัพย์  วัดสันติพลาราม  พิจิตร 
1-6-50 
ผ่าน 
19  
พระบุญทัน ซาเพ็ง  วัดเขาเจริญธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-6-50 
ผ่าน 
20  
พระบุญชู นันนวน  วัดเขาเจริญธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-6-50 
ผ่าน 
21  
พระมหาอดิสรณ์ ดิษฐสังข์  วัดศรีชุม  ลำปาง 
1-6-50 
ผ่าน 
22  
พระอธิการสิงห์คำ วันทิตย์  วัดดงชัย  เชียงราย 
1-6-50 
ผ่าน 
23  
พระอธิการจันทร์แก้ว ธรรมสอน  วัดปอเรียง  เชียงราย 
1-6-50 
ผ่าน 
24  
พระอธิการเสน่ห์ พุทธวงค์  วัดแม่อ้อนอก  เชียงราย 
1-6-50 
ผ่าน 
25  
พระสิงห์ทอง จันทาพูน  วัดจอมจันทร์  เชียงราย 
1-6-50 
ผ่าน 
26  
พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์  วัดป่าแดงมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
27  
พระมหาชัยวัฒน์ วังวล  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
28  
พระอธิการอ้าย สุภาฤทธิ์  วัดวัฒนาราม  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
29  
พระสุริยา แสงสว่าง  วัดดอนมูล  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
30  
พระแสงชัย มืนแสง  วัดเกตูกาหลง  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
31  
พระอาทิตย์ จำต๊ะ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
32  
พระวิชาญ จันทรวิจิตร  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
33  
พระประสิทธิ์ พิมพ์นนท์  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
34  
พระสุขสันต์ กันภัย  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
35  
พระมหาปัญญา ตัณสวัสดิ์  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-6-50 
ผ่าน 
36  
พระชาญวิทย์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์  วัดทิพยรัฐนิมิต  อุดรธานี 
1-6-50 
ผ่าน 
37  
พระไพโรจน์ สีหะ  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-6-50 
ผ่าน 
38  
พระภานุเมศ สัจจบารมี  วัดสว่างอารมณ์  หนองคาย 
1-6-50 
ผ่าน 
39  
พระจำนงค์ อับไพ  วัดสิงหารินทาราม  หนองคาย 
1-6-50 
ผ่าน 
40  
พระสุริยะ คำมั่น  วัดถ้ำโขง  หนองคาย 
1-6-50 
ผ่าน 
41  
พระสุทิน แสงจันทร์  วัดถ้ำโขง  หนองคาย 
1-6-50 
ผ่าน 
42  
พระณรงค์ศักดิ์ สุพลดี  วัดโนนศรีชมพู  เลย 
1-6-50 
ผ่าน 
43  
พระประหยัด รูปดี  วัดป่าเอราวัณ  เลย 
1-6-50 
ผ่าน 
44  
พระวิรัตน์ จุลคล้ำ  วัดโพธิ์ชัย  เลย 
1-6-50 
ผ่าน 
45  
พระจอยศิลป์ กิจสุภี  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-6-50 
ผ่าน 
46  
พระอธิการสุพัตร์ โพธิ์นาง  วัดป่าอดุลยาราม  ขอนแก่น 
1-6-50 
ผ่าน 
47  
พระเจริญ เคิมชัยภูมิ  วัดศรีนวล  ขอนแก่น 
1-6-50 
ผ่าน 
48  
พระสุขสันต์ อ่อนหวัน  วัดซำขามถ้ำยาว  ขอนแก่น 
1-6-50 
ผ่าน 
49  
พระสุรวัฒน์ เจริญวงค์  วัดซำขามถ้ำยาว  ขอนแก่น 
1-6-50 
ผ่าน 
50  
พระคำนวน พินแย่ง  วัดซำขามถ้ำยาว  ขอนแก่น 
1-6-50 
ผ่าน 
51  
พระโกวิทย์ พาดี  วัดสระทอง  ขอนแก่น 
1-6-50 
ผ่าน 
52  
พระสุภีร์ ภิญโญดม  วัดนาถวนาราม  ขอนแก่น 
1-6-50 
ผ่าน 
53  
พระพงศ์ภิวัฒน์ แสงบุดดา  วัดสว่างชัยศรี  ขอนแก่น 
1-6-50 
ผ่าน 
54  
พระชัยเวช ภูแล่นกี่  วัดพุทธคามนิคม  กาฬสินธุ์ 
1-6-50 
ผ่าน 
55  
พระครูสังฆรักษ์จันดี แววศรี  วัดทุ่งศรีเมือง  อุบลราชธานี 
1-6-50 
ผ่าน 
56  
พระเหลืองทอง แก้วสง่า  วัดบ้านน้ำเที่ยง  อุบลราชธานี 
1-6-50 
ผ่าน 
57  
พระครูบวรโพธิวัฒน์  วัดธาตุศรีคุณ  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
58  
พระครูพิชิตพัฒนคุณ   วัดกกต้อง  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
59  
พระครูศรีปริยัติการ   วัดโอกาส  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
60  
พระครูสิริปุญฺญโสภณ   วัดกุญชร  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
61  
พระครูสุตวรวัฒน์   วัดหนองสะโน  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
62  
พระครูโพธิกิจวิมล   วัดโพธิ์ศรี  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
63  
พระครูโอภาสธรรมพิมล   วัดทุ่งประชานารถ  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
64  
พระครูสิริปัญญาวุฒิ   วัดศรีสุมังค์  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
65  
พระครูอมรธรรมานุยุต   วัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
66  
พระครูพิพัฒน์สิริโพธิ   วัดป่าโพธิ์ศรี  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
67  
พระครูสิทธิธรรมาทร   วัดสระพังทอง  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
68  
เจ้าอธิการจัด วังวร  วัดโพธิ์สวรรค์  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
69  
พระปลัดชัยยา บุญก้อน  วัดเกษตราราม  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
70  
พระอธิการนงค์ สิงห์แดง  วัดนาคู  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
71  
พระมหาศิริวัฒน์ นันชนะ  วัดมหาธาตุ  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
72  
พระวิชิต ทินบูรณ์  วัดโอกาส  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
73  
พระครูถิรสีลาภรณ์   วัดศรีคุณเมือง  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
74  
พระปลัดสราวุฒิ บุตรราช  วัดธาตุศรีคุณ  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
75  
พระอธิการยอดกมล บุญเสริม  วัดป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าฝ้าย  ยโสธร 
1-6-50 
ผ่าน 
76  
พระอธิการเกษร ศรีตะโกเพชร  วัดป่าหนองบัวแดง  ยโสธร 
1-6-50 
ผ่าน 
77  
พระสุนีย์ นักผูก  วัดป่าสามัคคีธรรม  ยโสธร 
1-6-50 
ผ่าน 
78  
พระครูวิสุทธิธรรมโสภณ   วัดโคกสะอาด  อำนาจเจริญ 
1-6-50 
ผ่าน 
79  
พระครูสถิตบุญญานุกูล   วัดสระเกษ  อำนาจเจริญ 
1-6-50 
ผ่าน 
80  
พระมหาสรายุทธ การะเกษ  วัดโพธาราม  อำนาจเจริญ 
1-6-50 
ผ่าน 
81  
พระมหาวิญญู บุญสุข  วัดโพธาราม  อำนาจเจริญ 
1-6-50 
ผ่าน 
82  
พระบุญมี จันทะนบ  วัดโพธาราม  อำนาจเจริญ 
1-6-50 
ผ่าน 
83  
พระชุน คำชมพู  วัดเจริญจิตร  อำนาจเจริญ 
1-6-50 
ผ่าน 
84  
พระธงชัย ถนอมชาติ  วัดเทพมงคล  อำนาจเจริญ 
1-6-50 
ผ่าน 
85  
พระมหาปุณวิทย์ แตะกระโทก  วัดใหม่อัมพวัน  นครราชสีมา 
1-6-50 
ผ่าน 
86  
พระสมชาย รัตนเนนย์  วัดด่านเกวียน  นครราชสีมา 
1-6-50 
ผ่าน 
87  
พระวิชาญ โรปรัมย์  วัดเมืองฝาง  บุรีรัมย์ 
1-6-50 
ผ่าน 
88  
พระห้วย ดอกโสน  วัดบ้านเดื่อพัฒนา  สุรินทร์ 
1-6-50 
ผ่าน 
89  
พระสัญชาติ แผ่นทอง  วัดคุ้มเหนือ  สุรินทร์ 
1-6-50 
ผ่าน 
90  
พระประวิทย์ ปานทอง  วัดอุทุมพร  สุรินทร์ 
1-6-50 
ผ่าน 
91  
พระสุรนาถ ยิ่งดี  วัดจุมพลสุทธาวาส  สุรินทร์ 
1-6-50 
ผ่าน 
92  
พระครูวิสารทสุตากร   วัดช่องแสมสาร  ชลบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
93  
พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุสิฐ   วัดสัตหีบ  ชลบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
94  
พระครูเกษมกิตติโสภณ   วัดสามัคคีบรรพต  ชลบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
95  
พระสมบัติ อำไพ  วัดไร่หลักทอง  ชลบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
96  
พระครูพิบูลธรรมานุยุต   วัดเขาโพธิ์  ระยอง 
1-6-50 
ผ่าน 
97  
พระกล้าณรงค์ ไพรีรณ  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
98  
พระครูโสภณกิจวิบูล   วัดบางภาษี  นครปฐม 
1-6-50 
ผ่าน 
99  
พระปลัดประสาร จันทนะโสตถิ์  วัดเขาวัง  ราชบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
100  
พระมหาเสี่ยงชาย เต็งการณ์กิจ  วัดเขาวัง  ราชบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
101  
พระมหาสุทัศน์ ศิริบูชา  วัดเขาวัง  ราชบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
102  
พระณรงค์ จันทร์คำ  วัดเขาปีนทอง  ราชบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
103  
พระวิสุทธิวรกิจ   วัดคงคารามวรวิหาร  เพชรบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
104  
พระครูวัชรโพธิคุณ   วัดลุ่มโพธิ์ทอง  เพชรบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
105  
พระรัก แก้วพิสดาร  วัดประชาโฆสิตาราม  สมุทรสงคราม 
1-6-50 
ผ่าน 
106  
พระสมชาย สุขสะอาด  วัดหนองจันทร์  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-6-50 
ผ่าน 
107  
พระจรินทร์ อ้นประวัติ  วัดหมื่นระงับรังสรรค์  นครศรีธรรมราช 
1-6-50 
ผ่าน 
108  
พระพรชนะ ทองสัมฤทธิ์  วัดถ้ำวราราม  สุราษฎร์ธานี 
1-6-50 
ผ่าน 
109  
พระบุญลือ คชทร  วัดโกลกเทพวิมล  นราธิวาส 
1-6-50 
ผ่าน 
110  
พระมหาธงไชย จันทสิทธิ์  วัดใหม่อมตรส  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
111  
พระมหาปิ่น อินขาว  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
112  
พระเฉลิมเกียรติ สุขสบาย  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
113  
พระสังคม คำโสภา  วัดบ้านคลอง  สระบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
114  
พระกิตติพงศ์ ดารักษ์  วัดพระยาทำวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
115  
พระครูวาปีคณาภิรักษ์   วัดไพรบึง  ศรีสะเกษ 
1-6-50 
ผ่าน 
116  
พระครูสิริบุญกิจ   วัดบ้านเกิ้ง  ศรีสะเกษ 
1-6-50 
ผ่าน 
117  
พระครูจันทสารพิมล   วัดสำโรง  ศรีสะเกษ 
1-6-50 
ผ่าน 
118  
พระครูจินดากัลยาณกิจ   วัดจินดาราม  ศรีสะเกษ 
1-6-50 
ผ่าน 
119  
พระอธิการเพลิน สุพล  วัดป่าเบญจลักษณ์  ศรีสะเกษ 
1-6-50 
ผ่าน 
120  
พระมหาจันทร์ดี สุดา  วัดหนองกาด  ศรีสะเกษ 
1-6-50 
ผ่าน 
121  
พระปลัดบุญชู ส่งเสริม  วัดกันทรารมณ์  ศรีสะเกษ 
1-6-50 
ผ่าน 
122  
พระสมุห์วิโรจน์ คำเหลี่ยม  วัดไพรบึง  ศรีสะเกษ 
1-6-50 
ผ่าน 
123  
พระกฤษณะ อยู่นาค  วัดป่ากล้วย  อุตรดิตถ์ 
1-6-50 
ผ่าน 
124  
พระสุรเชษฐ จันทร์แจ่ม  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
1-6-50 
ผ่าน 
125  
พระณัทนน บุญศรี  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
1-6-50 
ผ่าน 
126  
พระไกรฤกษ์ ศิลาคม  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
1-6-50 
ผ่าน 
127  
พระมหาประวัติ จันขุนทด  วัดสว่าง  ขอนแก่น 
1-6-50 
ผ่าน 
128  
พระอธิการบัวศรี ผางรัตน์  วัดบุสูง  ปราจีนบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
129  
พระมหาอารีย์ อัฏฐ์วารี  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
130  
พระครูวรวรรณาภรณ์ สมผ่อง  วัดไชยสถาน  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
131  
พระปลัดประพันธ์ สุขแป้น  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
132  
พระสุรพันธ์ ยิ้มชัยประเสริฐ  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
133  
พระม.ล. สิทธิโชค สวัสดิวัตน์  วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
134  
พระอุดม ชินประหัษฐ์  วัดวิหารโบสถ์  เพชรบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
135  
พระสมหวัง อินทะวงค์  วัดเทพนิมิตร  ฉะเชิงเทรา 
1-6-50 
ผ่าน 
136  
พระมหาทองสอน หาญมนตรี  วัดกลางวรวิหาร  สมุทรปราการ 
1-6-50 
ผ่าน 
137  
พระราชพุทธิรังษี   วัดดุลยาราม  สตูล 
1-6-50 
ผ่าน 
138  
พระธนันต์ ประเสริฐศิลป์  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
139  
พระธรรมราชานุวัตร   วัดพระแก้ว  เชียงราย 
1-6-50 
ผ่าน 
140  
พระเทพมุนี   วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
141  
พระราชกิตติโสภณ   วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
142  
พระราชสิทธินายก   วัดพระสิงห์  เชียงราย 
1-6-50 
ผ่าน 
143  
พระราชประสิทธิคุณ   วัดแจ้งแสงอรุณ  สกลนคร 
1-6-50 
ผ่าน 
144  
พระราชธีราจารย์   วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-6-50 
ผ่าน 
145  
พระเมธีวรญาณ   วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
146  
พระวีรธรรมมุนี   วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
147  
พระสิริพัฒนาภรณ์   วัดทุ่งศรีเมือง  อุบลราชธานี 
1-6-50 
ผ่าน 
148  
พระครูมนูญบุญญากร   วัดเจดีย์สถาน  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
149  
พระครูพิศาลบุญนิวิฐ   วัดอู่ทรายคำ  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
150  
พระครูปิยศีลวราภรณ์   วัดศรีวังมูล  เชียงราย 
1-6-50 
ผ่าน 
151  
พระครูศรีรัตนากร   วัดพระแก้ว  เชียงราย 
1-6-50 
ผ่าน 
152  
พระครูโสภณศิลปาคม   วัดมิ่งเมือง  เชียงราย 
1-6-50 
ผ่าน 
153  
พระครูสาทรวรธรรม   วัดดอยพระบาท  เชียงราย 
1-6-50 
ผ่าน 
154  
พระครูสิริกิจจาทร   วัดศรีเกิด  เชียงราย 
1-6-50 
ผ่าน 
155  
พระครูปริยัติกิตติคุณ   วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-6-50 
ผ่าน 
156  
พระครูสุจิณธรรมสาร   วัดศรีจอมเรือง  พะเยา 
1-6-50 
ผ่าน 
157  
พระครูสิริทัศนานุรักษ์   วัดศรีทัศน์  สกลนคร 
1-6-50 
ผ่าน 
158  
พระครูสิริรัตโนภาส   วัดแจ้งแสงอรุณ  สกลนคร 
1-6-50 
ผ่าน 
159  
พระครูพุทธวราธิคุณ   วัดพระโต  อุบลราชธานี 
1-6-50 
ผ่าน 
160  
พระครูวรธรรมานุวัฒน์   วัดกลาง  อำนาจเจริญ 
1-6-50 
ผ่าน 
161  
พระครูวินัยธรวรพจน์ ไชยวุฒิ  วัดผางาม  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
162  
พระอธิการพงศ์พันธ์ ศิริสุนทรานนท์  วัดดงลาน  ร้อยเอ็ด 
1-6-50 
ผ่าน 
163  
พระมหาสมปอง นครไธสง  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
164  
พระมหาณรงค์ศักดิ์ ขันทอง  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
165  
พระมหาเอก นิสัย  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
1-6-50 
ผ่าน 
166  
พระมหาทวีศักดิ์ เพียนทองดี  วัดบ้านเปลือยใหญ่  ร้อยเอ็ด 
1-6-50 
ผ่าน 
167  
พระฐาณี จองเจน  วัดเจดียสถาน  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
168  
พระพิชิต ธรรมโรจน์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-6-50 
ผ่าน 
169  
พระธีระ ทองปัญญา  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-6-50 
ผ่าน 
170  
พระดิเรก หลวงอินทร์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-6-50 
ผ่าน 
171  
พระครูวรปัญญาคุณ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
172  
พระครูโสภิตธรรมานุศาสก์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
173  
พระราชประสิทธิวิมล   วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
174  
พระครูปริยัติวชิรธรรม   วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
175  
พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม   วัดอรัญญวาสี  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
176  
พระครูสิริจันทรังสี   วัดราษฎร์แจ่มจันทร์  สุรินทร์ 
1-6-50 
ผ่าน 
177  
พระครูพัชรธรรมโสภิต   วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-6-50 
ผ่าน 
178  
พระครูโสตถิธรรมนาถ   วัดบ้านขี้เหล็ก  นครราชสีมา 
1-6-50 
ผ่าน 
179  
พระครูสุจิตตานุรักษ์   วัดพระบาทอุดม  เชียงใหม่ 
1-6-50 
ผ่าน 
180  
พระครูปลัดวิสุทธิ์ จัยสิน  วัดซับน้อยพัฒนา  เพชรบูรณ์ 
1-6-50 
ผ่าน 
181  
พระมหานราธิป สิงสถิตย์  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
182  
พระมหาสัญญา แก่มนิล  วัดโพธิ์ศรีทุ่ง  อุดรธานี 
1-6-50 
ผ่าน 
183  
พระสิริวิวัฒน์ แพทย์มด  วัดทุ่งสว่าง  นครราชสีมา 
1-6-50 
ผ่าน 
184  
พระจำนงค์ วงศ์คง  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
1-6-50 
ผ่าน 
พระครูบรรพตปัญญาภรณ์  วัดเวินพระบาทภูกระแต  นครพนม 
1-6-50 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มและทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ 
2  
พระครูปลัดชาญ สุรินทร์  วัดเทพนิมิต   ฉะเชิงเทรา 
1-6-50 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๔ และเลยกำหนดการเดินทาง 
3  
เจ้าอธิการพลชัย อรรคบุตร  วัดภูหมากพริก   ยโสธร 
1-6-50 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามาข้อ ๔ 
4  
พระมหาภานุวัตน์ มีภาพ  วัดบ้านหมากยาง   ศรีสะเกษ 
1-6-50 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ 
5  
พระนิยม อกอุ่น  วัดประชาชุมพล   ยโสธร 
1-6-50 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๔ 
6  
พระส่าน ชมแก้ว  วัดป่าหนองบุดดา   มุกดาหาร 
1-6-50 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๔ 
7  
พระบัวเรียน กระจ่าง  วัดประชารังสรรค์   ศรีสะเกษ 
1-6-50 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๔ 
1  
พระครูคุณสารโสภณ  วัดจันทรสามัคคี  หนองคาย 
1-6-50 
ไม่รับพิจารณา 
ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ประชุมครั้งที่ 11/2550 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ที่ประชุมมีมติไม่พิจารณา เพราะไม่ใช้แบบขออนุญาตตามแบบของคณะกรรมการ 
พระครูปริยัติสารโสภิต  วัดจันทรสามัคคี  หนองคาย 
1-6-50 
ไม่รับพิจารณา 
ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ประชุมครั้งที่ 11/2550 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ที่ประชุมมีมติไม่พิจารณา เพราะไม่ใช้แบบขออนุญาตตามแบบของคณะกรรมการ 
1  
พระครูติลกานุรักษ์  วัดดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
2  
พระครูธรรมธรพงศ์เดช คุณสมฺปนฺโน  วัดภาษี  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
3  
พระครูปลัดประเสริฐ ฐานวีโร  วัดลำต้อยติ่ง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
4  
พระมหารัฐสยาม ธมฺมทสฺสี  วัดจันทรสโมสร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
5  
พระมหาสมจริง สุวณฺณโชโต  วัดปุรณาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
6  
พระมหาทองมา ธมฺมเตโช  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
7  
พระมหาธีระยุทธ เขมธมฺโม  วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
8  
พระมหาธนบุญชัย ทตฺตสิริ  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
9  
พระมหานิกร อนุตฺตโร  วัดหนองใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
10  
พระมหามงคล ขนฺติธโร  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
11  
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ  วัดดิสหงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
12  
พระมหาประเสริฐ ปญฺญาวโร  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
13  
พระมหานพคุณ สิริวฑฺฒโน  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
14  
พระมหาสมพงษ์ จิตคุโณ  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
15  
พระมนัส คุณวโร  วัดจันทร์ประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
16  
พระณัฏฐวุฒิ ธนุปฺปถมฺโภ  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
17  
พระอำนาจ โอภาโส  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
18  
พระอาทิตย์ อาภากโร  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
19  
พระสิริ ธีรวํโส  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
20  
พระสุนทร ถิรจิตฺโต  วัดกำแพง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
21  
พระมาโนช วชิรวุโธ  วัดบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
22  
พระคงพูน เทวธมฺโม  วัดทองบางเชือกหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
23  
พระบุญเทียน ปริปุณฺโณ  วัดประสาท  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
24  
พระสุบิน สีลเตโช  วัดประสาท  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
25  
พระรัฐพล ปภสฺสโร  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
26  
พระประดิษฐ กิตฺติโสภโณ  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
27  
พระสมชาย สุทฺธิสทฺโธ  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
28  
พระภุชิสสะ สิริปญฺโญ  วัดภาษี  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
29  
พระอุดม ธมฺมปวโร  วัดดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
30  
พระธงชัย ธีรปญฺโญ  วัดดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
31  
พระสุริยา สุริโย  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
32  
พระจิตติพันธ์ กิตฺติวํโส  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
33  
พระณรงค์ อุตฺตมวํโส  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-5-50 
ผ่าน 
34  
พระครูอุดมธัญสาร  วัดเกิดการอุดม  ปทุมธานี 
15-5-50 
ผ่าน 
35  
พระมหาเหรียญชัย ธีรธมฺโม  วัดบางขมิ้น  สมุทรปราการ 
15-5-50 
ผ่าน 
36  
พระมหามงคล อภิมงฺคโล  วัดโคกพุทธา  อ่างทอง 
15-5-50 
ผ่าน 
37  
พระอนันต์ ธีรงฺกโร  วัดศิริมงคล  ลพบุรี 
15-5-50 
ผ่าน 
38  
พระมหาธีรวัจน์ อานนฺโท  วัดหนองทาระภู  ชัยนาท 
15-5-50 
ผ่าน 
39  
พระสมุห์พิเชษฐ อธิปญฺโญ  วัดกระจังงาม  นครสวรรค์ 
15-5-50 
ผ่าน 
40  
พระอธิการประยูร จิรสุโภ  วัดเวฬุวัน  นครสวรรค์ 
15-5-50 
ผ่าน 
41  
พระครูพิทักษ์โพธิกิจ  วัดเนินโพธิ์  พิจิตร 
15-5-50 
ผ่าน 
42  
พระหาญ ฐิตคุโณ  วัดโพธิ์ทอง  สุโขทัย 
15-5-50 
ผ่าน 
43  
พระรักศักดิ์ ฐิโตภาโส  วัดจองคำ  ลำปาง 
15-5-50 
ผ่าน 
44  
พระโสภณ โสภิโต  วัดจองคำ  ลำปาง 
15-5-50 
ผ่าน 
45  
พระสมพงษ์ ผาสุกธมฺโม  วัดจองคำ  ลำปาง 
15-5-50 
ผ่าน 
46  
พระฐากร จรณธมฺโม  วัดจองคำ  ลำปาง 
15-5-50 
ผ่าน 
47  
พระทวีสิน ฉนฺทสุโภ  วัดจองคำ  ลำปาง 
15-5-50 
ผ่าน 
48  
พระครูสถิตกิตติสุนทร  วัดสันมะเค็ด  เชียงราย 
15-5-50 
ผ่าน 
49  
พระครูสุวัฒน์สิกขการ  วัดศรีดอนชัย  เชียงราย 
15-5-50 
ผ่าน 
50  
พระครูปภัสสราธิการ  วัดถ้ำผาจรุย  เชียงราย 
15-5-50 
ผ่าน 
51  
พระครูสุจิณวรคุณ  วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  เชียงราย 
15-5-50 
ผ่าน 
52  
พระอธิการณภัทรภล ญาณธีโร  วัดหาดไคร้  เชียงราย 
15-5-50 
ผ่าน 
53  
พระมหาจิราวัฒน์ อภิวฑฺฒโน  วัดสันติการาม  เชียงราย 
15-5-50 
ผ่าน 
54  
พระสมชาติ ฐิติปญฺโญ  วัดแม่ห่าง  เชียงราย 
15-5-50 
ผ่าน 
55  
พระชิงชัย อิทฺธิเตโช  วัดศรีเกิด  เชียงราย 
15-5-50 
ผ่าน 
56  
พระเรวัตน์ เรวโต  วัดศรีวังมูล  เชียงราย 
15-5-50 
ผ่าน 
57  
พระสุวิทย์ มหาปญฺโญ  วัดบ้านเหล่า  เชียงราย 
15-5-50 
ผ่าน 
58  
พระสมพร เตชวโร  วัดบ้านเหล่า  เชียงราย 
15-5-50 
ผ่าน 
59  
พระมหาณัฐพงค์ ณฏฐวํโส  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-5-50 
ผ่าน 
60  
พระสมบัติ กนฺตสีโล  วัดป่าตึง  เชียงใหม่ 
15-5-50 
ผ่าน 
61  
พระพิชิต สมาหิโต  วัดป่าตึง  เชียงใหม่ 
15-5-50 
ผ่าน 
62  
พระปิยะ ปิยธมฺโม  วัดแม่หว่างบน  ลำพูน 
15-5-50 
ผ่าน 
63  
พระอธิการจรัส กมโล  วัดสระแก้ว  หนองคาย 
15-5-50 
ผ่าน 
64  
พระมหาธราบุญ จิรชีโว  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  หนองคาย 
15-5-50 
ผ่าน 
65  
พระมหาบุญช่วย อินฺทสาโร  วัดเกษตรศิริ  หนองคาย 
15-5-50 
ผ่าน 
66  
พระรณทรรศน์ กิตฺติภทฺโท  วัดอรัญญิกาวาส  หนองคาย 
15-5-50 
ผ่าน 
67  
พระธงชัย ถิรญาโณ  วัดถ้ำโขง  หนองคาย 
15-5-50 
ผ่าน 
68  
พระวิรัตน์ อคฺคปญฺโญ  วัดถ้ำโขง  หนองคาย 
15-5-50 
ผ่าน 
69  
พระนิวัตร์ สุเมโธ  วัดถ้ำโขง  หนองคาย 
15-5-50 
ผ่าน 
70  
พระโสภณ มหาวีโร  วัดสระแก้ว  หนองคาย 
15-5-50 
ผ่าน 
71  
พระไพบูลย์ ปญฺญปุรโณ  วัดป่าโนนแพง  สกลนคร 
15-5-50 
ผ่าน 
72  
พระอุดร อติธมฺโม  วัดเลียบ  ขอนแก่น 
15-5-50 
ผ่าน 
73  
พระประสิทธิ์ อธิจิตฺโต  วัดเหล่าแดง  กาฬสินธุ์ 
15-5-50 
ผ่าน 
74  
พระสมาน ฐิตญาโณ  วัดฉันทนิมิต  กาฬสินธุ์ 
15-5-50 
ผ่าน 
75  
พระครูสุวรรณโพธาภิบาล  วัดโพธิ์ร้อยต้น  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
76  
พระครูโพธิวีรคุณ  วัดโพธิการาม  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
77  
พระครูโกศลบวรกิจ  วัดหนองใหญ่  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
78  
พระครูปริยัติธรรมวิสุทธิ์  วัดบ้านเหล่ากล้วย  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
79  
พระครูประภัสร์ศาสนกิจ  วัดบ่อแก้ว  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
80  
พระครูอรุณธรรมาภรณ์  วัดอรุณธรรมรังษี  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
81  
พระครูประภาสธรรมคุณ  วัดสามัคคี  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
82  
พระครูวิโรจน์ธรรมวงศ์  วัดหนองนกเอี้ยง  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
83  
พระครูชุมพรศีลโสภิต  วัดราษฎร์สามัคคี  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
84  
พระครูโพธิชัยคุณ  วัดป่าศรีโพธิ์ชัย  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
85  
พระครูวัฒนธรรมาภรณ์  วัดป่าโพธิ์ศรี  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
86  
พระครูสิริธรรมารักษ์  วัดป่าบ้านโพนทอง  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
87  
พระครูอินทรธรรมคุณ  วัดบ้านหนองขี้เหล็ก  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
88  
พระครูโพธิ์ประภากร  วัดโพธิ์สว่าง  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
89  
พระครูสมุห์สุวิทย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ  วัดเวฬุวัน  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
90  
พระมหาอุบล ติกฺขปญฺโญ  วัดมิ่งเมือง  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
91  
พระมหาสุริยา จนฺทวณฺโณ  วัดมิ่งเมือง  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
92  
พระชัยมงคล กลฺยาโณ  วัดโนนสวาท  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
93  
พระวิเชียร ผาสุโก  วัดป่ายาง  ร้อยเอ็ด 
15-5-50 
ผ่าน 
94  
พระอุทิศ อภินนฺโท  วัดนาเจริญ  อุบลราชธานี 
15-5-50 
ผ่าน 
95  
พระครูวรรณสารโสภณ  วัดนาครินทร์  ศรีสะเกษ 
15-5-50 
ผ่าน 
96  
พระครูพิพิธสังฆการ  วัดปรางค์กู่  ศรีสะเกษ 
15-5-50 
ผ่าน 
97  
พระบุญยืน กลฺยาโณ  วัดภูพานอุดมธรรม  นครพนม 
15-5-50 
ผ่าน 
98  
พระสมเกียรติ อคฺคเตโช  วัดภูพานอุดมธรรม  นครพนม 
15-5-50 
ผ่าน 
99  
พระคำเสาร์ ตปสี  วัดภูพานอุดมธรรม  นครพนม 
15-5-50 
ผ่าน 
100  
พระเจริญรัช ชยธมฺโม  วัดอูนนา  นครพนม 
15-5-50 
ผ่าน 
101  
พระจิรวัฒน์ โอภาโส  วัดหนองม่วงบูรพาราม  นครราชสีมา 
15-5-50 
ผ่าน 
102  
พระมหาคณิตฐพล สุนฺทรรํสี  วัดกระทมวนาราม  สุรินทร์ 
15-5-50 
ผ่าน 
103  
พระบุญช่วย ผาสุโก  วัดพรหมสุรินทร์  สุรินทร์ 
15-5-50 
ผ่าน 
104  
พระเมน มนฺตธมฺโม  วัดป่าโมกข์  สุรินทร์ 
15-5-50 
ผ่าน 
105  
พระวาน เขมรโต  วัดป่าดงคู  สุรินทร์ 
15-5-50 
ผ่าน 
106  
พระยศมาศ โฆสนาโม  วัดป่าดงคู  สุรินทร์ 
15-5-50 
ผ่าน 
107  
พระสุเทพ อาภสฺสโร  วัดเกาะสมอ  ปราจีนบุรี 
15-5-50 
ผ่าน 
รวมทั้งหมด : 127715 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 426 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426