ประกาศสำนักงานเลขานุการ ศ.ต.ภ. NEWS
พระภิกษุสามเณรที่ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ควรทราบ
หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ อนุมัติและไม่อนุมัติที่เว็บไซต์แล้ว
ท่านไม่สามารถดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางภายในวันนั้นได้
ให้รอประมาณ 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการส่งเอกสาร
จากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติไปยัง กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ และสาขาทั่วประเทศ ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน
จึงจะไปดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางได้

หมายเหตุ
            ๑. รูปถ่ายประกอบการพิจารณาไม่ต้องส่งมาตามที่มีมติยกเลิกไปแล้ว
            ๒. ผู้ที่ส่งเรื่องขออนุญาตเดินทาง ในวันประชุม ที่ประชุมจะไม่นำมาพิจารณา แต่จะนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

เข้าสู่หน้าหลัก